Obchodní podmínky

Obchodní podmínky společnosti Riddli s.r.o. pro poskytování a prodej služeb v oblasti geolokačních venkovních aktivit prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.riddli.app

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti Riddli s.r.o., se sídlem Bělehradská 858/23, Vinohrady, 120 00 Praha 2, identifikační číslo: 08249083, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 315334 (dále jen „prodávající“ nebo „poskytovatel“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese riddli.app (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“). "Službami“ se v těchto obchodních podmínkách rozumí poskytnutí přístupu k zpoplatněnému obsahu (vstupenky do venkovních geolokačních her) na webových stránkách a v softwarových aplikacích prodávajícího (zejména aplikací pro operační systém Android a iOS), a poskytnutí oprávnění tento zpoplatněný obsah používat. „Uživatelem“ se v těchto obchodních podmínkách rozumí každý, kdo využívá služeb poskytovatele (například objednavatel, kupující, hráč venkovní hry).
 2. Kupující prohlašuje, že ve dne uzavření smlouvy na základě těchto obchodních podmínek je mu nejméně 16 let a také další osoby účastnící se hry, budou mít nejméně 16 let.
 3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
 5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY A POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

 1. Veškerá prezentace služeb umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně těchto služeb. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o službách, a to včetně uvedení cen jednotlivých služeb. Ceny služeb jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty. Ceny služeb jsou uvedeny včetně všech souvisejících poplatků. Ceny služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 3. Pro objednání služby kupující v detailu produktu (webová stránka venkovní hry) vyplní požadované údaje (zejména e-mail na který bude zásláno potvrzení objednávky a faktura), zvolí způsob platby.
 4. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Potvrdit a zaplatit“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
 5. Objednácku lze také vytvořit zasláním elektronické zprávy na adresu kupujícího s uvedením typu kupované služby (název hry a množství vstupenek)
 6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (typ služby, výše kupní ceny atd.) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
 7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
 8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy (a při využívání poskytnuté služby). Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy nebo využití poskytované služby (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 9. v rámci e-shopu na webových stránek prodávajícího se neuzavírají smlouvy na dobu neurčitou (ani smlouvy jejichž předmětem je opakované plnění).
 10. Kupující bere na vědomí, že smlouva uzavřená na základě těchto obchodních podmínek umožňuje kupujícímu odehrát hru pouze jednou a nelze ji poskytnout (stáhnout nebo spustit) opakovaně.
 11. Prodávající je oprávněn kdykoli přerušit nebo omezit dostupnost služeb, zejména za účelem oprav, akutalizací nebo údržbě systému.
 12. Kupující bere na vědomí, že součástí služeb není poskytování přípojení k internetu ani náklady s tím spojené.
 13. Prodávající nenese odpovědnost za technický stav zařízení (mobilního telefonu, tabletu nebo počítače) v průběhu využívání služeb. Prodávající také neodpovídá za nemožnost využití služeb prodávajícího, pokud kupující nevlastní požadované softwarové či hardwarové vybavení.
 14. Kupující (a všechny osoby, kterým bude na základě této smlouvy služba poskytnuta) se účastní hraní (využívání služeb) na vlastní nebezpečí a odpovědnost. Kupující také bere na vědomí, že
  • při využívání služeb (hrání únikových her) kupujícího mohou nastat potenciálně nebezpečné situace
  • využívání služeb může probíhat na potenciálně nebezpečných a těžko dostupných místech nebo ve městě za plného silničního provozu a je třeba dbát zvyšené opatrnosti
  • při využívání služeb kupujícího může vzniknout škoda na majetku nebo zdraví, a to buď jeho, nebo třetích stran
  • využívání služeb může být spojeno se zvýšenou fyzickou námahou
  • při využívání služeb je nutné dbát zvýšené opatrnosti a to zejména tak, aby nikoho neohrozil a nezpůsobil škodu na zdraví nebo na majetku
  • prodávající (poskytovatel) nenese jakoukoliv odpovědnost za újmy na zdraví nebo škody na majetku, které během využívání služeb kupujícím vzniknou, a kupující souhlasí s tím, že za tyto škody nese veškerou hmotnou, právní a finanční odpovědnost.

AUTORSKÁ PRÁVA A LICENČNÍ PODMÍNKY

 1. Kupující (uživatel) berou na vědomí, že zpřístupňovaný digitální obsah a materiály, jsou dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, který dílu poskytuje právní ochranu před neoprávněným užíváním.
 2. Prodávající uděluje kupujícímu (uživateli) osobní, nepřevoditelnou a nevýhradní licenci k používání díla a oprávnění použití díla v rozsahu uvedeném níže.
 3. Licence je poskytována výhradně za účelem využívaní služeb (hrání venkovních her) pro vlastní potřebu kupujícího (uživatele).
 4. Kupující (uživatel) bere na vědomí, že za porušení autorských práv či jiných práv chráněných zákonem může být postižen dle platných právních předpisů.
 5. Kupující (uživatel) dále bere na vědomí, že při jakémkoliv užívání služeb (her, herního materiálu) je povinen respektovat a dodržovat platné právní předpisy, zejména pak autorský zákon a je povinen vyvarovat se jakýchkoliv zásahů do autorských práv a práv duševního vlastnictví.

CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Cenu objednávky a případné náklady spojené s dodáním služby dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
  • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího (zaslaný po přijetí objednávky)
 2. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu služby společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 3. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před poskytnutím služby kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
 4. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
 5. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.
 6. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 1. Kupující má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od zaplacení služeb. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.
 2. V případě odstoupení od kupní smlouvy (dle výše uvedeného) se kupní smlouva od počátku ruší.
 3. V případě odstoupení od kupní smlouvy (dle výše uvedeného) vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal.

REKLAMAČNÍ ŘÁD A ZÁRUKA

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu za funkčnost poskytnuté služby (funkčnost aplikace a dat potřebných pro dohraní venkovní hry). Prodávající nenese odpovědnost za funkčnost hardwarového zařízení (telefon, tablet, počítač), na kterém je hra zpřístupněna.
 2. Kupující, který bude poskytovanou hru používat, má právo uplatnit reklamaci u prodávajícího, a to písemně na adrese sídla prodávajícího.
 3. Záruční lhůta pro kupujícího činí 24 měsíců od data nákupu.
 4. Kupující má povinnost službu (venkovní hru) bez zbytečného odkladu reklamovat pokud zjistí, že je na venkovní hře vada.
 5. Prodávající má povinnost rozhodnout o reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozdější však do 30 dnů od jejího podání. Lhůta pro vyřízení reklamace běží od okamžiku uplatnění (oznámení) reklamace.
 6. Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má kupující právo na vrácení peněz.
 7. Prodávající bude kupujícího o vyřízení reklamace informovat elektronickou zprávou zaslanou na adresu kupujícího.
 8. Pro uplatnění reklamace je nutné zaslat prodávajícímu identifikační údaje (na adresu sídla prodávajícího nebo elektronicky) kupujícího a datum a čas provedené platby.

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 1. Kupujícímu je zpřístupněna služba (venkovní hra) po zaplacením celé kupní ceny služby.
 2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy uvedené níže. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
 4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
 5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží a služeb na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

DORUČOVÁNÍ

 1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).
 2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
 3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.